Lees onze Privacy statement

Privacyverklaring TTV Smash’73

Dit is de privacyverklaring van tafeltennisvereniging Smash’73, gevestigd te Uden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40215676, hierna te noemen: `De Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. De Vereniging gebruikt uw gegevens nergens anders voor dan voor het goed functioneren van De Vereniging wenselijk en noodzakelijk is. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@smash73.nl.

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


1. Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

Als u lid wordt registreren we voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht, een lidmaatschapsnummer van de NTTB. Tijdens het lidmaatschap worden beeldmateriaal en prestatiegegevens verzameld.

Deze gegevens zijn binnen de vereniging beschikbaar voor de ledenadministratie (door onze penningmeester, René van Dijk), het secretariaat (Marco van de Ven) en de evenementencommissie (voor het organiseren van evenementen). Buiten de vereniging worden de gegevens beschikbaar gesteld aan de NTTB en zo nodig aan subsidiegevers (bijv. de gemeente).

De gegevens bewaren we zolang u lid bent en voor een deel ook van ex-leden (zie punt 4).


2. Administratie

Behalve bovengenoemde gegevens worden uw bank- en betaalgegevens vastgelegd. Deze zijn toegankelijk voor de financiële administratie (door onze penningmeester), en voor het secretariaat.

Deze gegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijnen (momenteel voor de financiële administratie gedurende 7 jaar).


3. PR en communicatie

Om u en anderen te informeren over activiteiten en ontwikkelingen van TTV Smash’73 versturen we nieuwsbrieven en plaatsen we berichten op onze website en op sociale media en dergelijke. Voor zover nodig en relevant plaatsen we daarbij – met uw uitdrukkelijke toestemming – naam en beeldmateriaal. Bij inschrijving of bij een later verstrekt toestemmingsformulier kunt u aangeven of u daar wel of niet mee instemt.


4. Na beëindiging lidmaatschap

Als u geen lid meer bent, worden ten behoeve van bijzondere gebeurtenissen, reünies e.d. uw bereikbaarheidsgegevens bewaard en ook het bestaande beeldmateriaal en de registratie van prestaties. Dat materiaal is beschikbaar voor de ledenadministratie, het secretariaat en bijvoorbeeld een reüniecommissie.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt ‘De Vereniging’ uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die De Vereniging met u heeft, tenzij ‘De Vereniging’ wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ‘De Vereniging’ te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij ‘De Vereniging’ op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal ‘De Vereniging’ deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens

‘De Vereniging’ treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van ‘De Vereniging’. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Wijziging van het privacy beleid

‘De Vereniging’ past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal ‘De Vereniging’ er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.


Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ‘De Vereniging’ wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Marco van de Ven

E-mail: privacy@smash73.nl


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.